Regulamin korzystania ze studia Nova Yoga

Regulamin korzystania ze studia Nova Yoga Regulamin dotyczy korzystania zarówno z zajęć jak i ze Studia Nova Yoga oraz z pomocy i sprzętów znajdujących się w studio Nova Yoga przy ul. Stoczniowców 70 nr 3, 43-100 Tychy i został ustanowiony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich osób biorących udział w zajęciach (zwanych Uczestnikami) organizowanych na terenie studia Nova Yoga.

§1. Zasady ogólne

 1. Zajęcia w studio Nova Yoga odbywają się wyłącznie pod okiem Instruktora lub osoby uprawnionej do korzystania ze studia Nova Yoga.
 2. Instruktor ma prawo poprosić Uczestnika zajęć o opuszczenie zajęć jeśli Uczestnik nie wykonuje poleceń Instruktora.
 3. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem (grafik studia znajduje się na stronie www.nova yoga.pl)
 4. Korzystanie ze sprzętu i pomocy tzn. mat, kostek, pasków, piłeczek itp. jest możliwe tylko w zgodnie z ich przeznaczeniem i dopiero po uprzednim poinformowaniu o tym Instruktora
 5. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i pomocy powinny niezwłocznie zostać zgłoszone Instruktorowi lub innej osobie uprawnionej do korzystania ze Studia Nova Yoga
 6. Do studia Nova Yoga zezwala się na wnoszenie i używanie własnych sprzętów, ale tylko w momencie kiedy Instruktor uzna, że sprzęt jest niezbędny do wzięcia udziału w zajęciach
 7. Na teren Studia Nova Yoga zabrania się wnoszenia wszelkich przedmiotów niebezpiecznych, materiałów łatwopalnych, ostrych przedmiotów, środków odurzających i alkoholu
 8. W Studio Nova Yoga dostępna jest szatnia koedukacyjna, w której należy pozostawić odzież wierzchnią oraz obuwie za wszelkie przedmioty pozostawione w szatni studio Nova Yoga nie ponosi odpowiedzialności
 9. Osoby, które zniszczą sprzęt, pomoce oraz elementy konstrukcyjne czy wyposażenie w Studia Nova Yoga ponoszą odpowiedzialność pieniężną za wyrządzone szkody.
 10. W studio Nova Yoga można korzystać z udostępnionej toalety.
 11. Studio Nova Yoga nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu studia Nova Yoga

§2. Uczestnictwo w zajęciach Jogi i Aerial jogi

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach należy wykupić pojedyncze wejście, karnet lub posiadać aktywną kartę z systemów MultiSport Plus, Multisport Senior, Multisport Student, FitProfit, Medicover Sport (dopłata do zajęć niektórych pakietów), GymSteer oraz PZU Sport. Przy czym karty z systemów nie są honorowane na zajęcia typu Aerial Joga
 2. Na zajęcia wchodzimy ubrani w odpowiedni strój do ćwiczeń umożliwiający swobodę ruchu, komfort oraz na boso.
 3. Do zajęć nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (1-3 h po posiłku, w zależności od metabolizmu i subiektywnej oceny uczestnika zajęć), po długotrwałej kąpieli słonecznej, po saunie oraz pod wpływem środków odurzających lub alkoholu
 4. Przed zajęciami należy poinformować Instruktora o stanie zdrowia, wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych, chorobach, ciąży, menstruacji czy kontuzji
 5. Uczestnik zajęć powinien we własnym zakresie kontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą brać udziału w zajęciach prowadzonych w Studio Nova Yoga
 6. W przypadku kobiet w ciąży prosimy o informację od lekarza o braku przeciwwskazań do aktywności ruchowej – Instruktor ustala indywidualny tok zajęć (chyba, że grupa przeznaczona jest dla kobiet w ciąży) Studio Nova Yoga nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia kobiet w ciąży
 7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zajęciach jogi tylko pod opieką opiekuna prawnego lub po wyrażeniu zgody pisemnej opiekuna prawnego.
 8. Uczestnicy zajęć, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne, nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług Studio Nova Yoga
 9. Jeżeli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie uczestnika, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować Instruktora.
 10. Studio Nova Yoga nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Uczestnika zajęć oraz jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. Uczestnik akceptując regulamin zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do studia Nova Yoga z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez studio Nova Yoga. Wejście na zajęcia jogi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Studia Nova Yoga.
 11. Podczas trwania zajęć należy zachować ciszę, tak aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom oraz Instruktorowi w prowadzeniu zajęć
 12. Uczestnicy zajęć nie pracują w parach i nie pomagają sobie wzajemnie chyba, że Instruktor wyda takie polecenie
 13. Na zajęcia przychodzimy punktualnie, około 5-10 minut wcześniej przed godziną rozpoczęcia zajęć (zgodnie z grafikiem studia Nova Yoga)
 14. Podczas zajęć należy wyciszyć lub wyłączyć telefony komórkowe lub inne urządzenia komunikacyjne.
 15. Po zakończeniu zajęć należy odłożyć używany sprzęt czy pomoce z powrotem na miejsce, z którego zostały zabrane. koracji, koszulka powinna mieć.
 16. W studio Nova Yoga podczas zajęć przebywać może ograniczona ilość osób, powyżej tej liczby więcej osób nie będzie mogło skorzystać z zajęć, o pierwszeństwie wzięcia udziału w zajęciach decyduje rezerwacja on-line dokonywana na stronie www.novayoga.pl
 17. Wszelkie uwagi należy zgłaszać po zajęciach bezpośrednio, drogą mailową lub telefoniczną.

§3. Płatność, rezerwacja miejsc, nieobecności oraz zawieszenie karnetu

 1. Sprzedawcą usług jest Nova Yoga Anna Nowobilska z siedzibą przy ulicy Stoczniowców 70 nr 3, 43-100 Tychy, posiadającą numer NIP: 6462804658 oraz REGON 241162144
 2. Zapisy na zajęcia możliwe będą tylko przez stronę internetową novayoga.pl i po opłaceniu kaucji rezerwacyjnej (jedna kaucja=jeden zapis) podanej w cenniku na stronie novayoga.pl. Zasada ta dotyczy posiadaczy karnetów wejściowych i open oraz posiadaczy kart partnerskich. Kaucje są zwrotne w momencie zakończenia korzystania z usług studia Nova Yoga – po obecności klienta na zajęciach kaucja wraca na konto klienta.
 3. W Studio Nova Yoga obowiązuje płatność gotówką, przelewem na konto bankowe lub za pośrednictwem platformy PayU dostępnej na stronie interne https://novayoga.pl

oraz https://novayoga-tychy.cms.efitness.com.pl/. Numer do przelewów internetowych Alior

Bank 96 2490 0005 0000 4530 0008 7594

 1. Ze względu na specyfikę usług, reklamacje nie są uwzględniane. Reklamacje karnetów zakupionych online są rozpatrywane w ciągu 2 tygodni – reklamacje przyjmowane są drogą mailową na adres studio.novayoga@gmail.com
 2. Klient Klubu ma prawo do odstąpienia od umowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu do czasu skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem. Po pierwszym wejściu na zajęcia rezygnacja z zakupionego karnetu jest niemożliwa, a umowa trwa do czasu jej zakończenia.
 3. Płatności dokonujemy przed skorzystaniem z zajęć.
 4. Karnety na zajęcia ważne są przez 30 dni od daty pierwszego wejścia, po upływie terminu karnet wygasa bez możliwości przedłużenia.
 5. Karnet 4 wejścia i karnet 8 wejść dotyczą kolejno 4 i 8 zajęć.
 6. Karnety są imienne, nie może z nich korzystać inna osoba niż wskazana w karnecie – osoba będąca uprawniona do zweryfikowania karnetu ma prawo do wylegitymowania Uczestnika w celu potwierdzenia tożsamości
 7. Przed zajęciami należy okazać karnet – nie posiadanie ze sobą karnetu jest równoznaczne z brakiem możliwości skorzystania z zajęć w ramach karnetu
 8. Zakupienie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Studia Nova Yoga
 9. Karnety są podzielone i dotyczą różnych zajęć. Opis dostępnych karnetów znajduje się na stronie www.novayoga.pl zakładka cennik
 10. Cena karnetu oraz wejścia jednorazowego na zajęcia nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 11. Karnety zakupione w ramach specjalnych promocji obowiązują w określonym terminie
 12. Studio Nova Yoga zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie na tablicy ogłoszeń przy Recepcji oraz na stronie internetowej www.novayoga.pl
 13. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 14. Pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji miejsca.
 15. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej 3 h przed zajęciami.
 16. Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie w ramach ważnego karnetu.
 17. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów wejściowych, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane jako obecność i zostanie pobrana z karnetu bez możliwości odrobienia.
 18. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy kart systemów: MultiSport Plus, Multisport Senior, Multisport Student, FitProfit, Gymsteer lub Medicover Sport, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, skutkuje pobraniem kaucji.
 19. Niezgłoszenie nieobecności na zajęcia przez osoby korzystające z opcji jednorazowego wejścia na zajęcia skutkuje pobraniem kaucji.
 20. Kursant ma prawo zawiesić karnety 4, 8 wejść oraz OPEN na okres 7 dni, raz na 12 miesięcy. Chęć zawieszenia karnetu należy zgłosić najpóźniej w pierwszym dniu z okresu zawieszenia.

§4. Zasady korzystania z zajęć Aerial joga

 1. Przyjdź punktualnie na zajęcia. Ważne, aby wszyscy zaczęli równo rozgrzewkę i wysłuchali instrukcji instruktora. Ze względu na Twoje bezpieczeństwo oraz komfort osób ćwiczących, spóźnieni nie będą mogli dołączyć do zajęć. Zasada ta dotyczy zwłaszcza tych, którzy będą na zajęciach Aerial po raz pierwszy – prosimy o przybycie do klubu ok 5-10 minut wcześniej
 2. Zdejmij całą biżuterię – nie warto ryzykować urazu bądź zerwania np. łańcuszka, a także uszkodzenia zamków
 3. Nie żuj gumy, ryzyko zadławienia wzrasta w pozycjach odwróconych.
 4. Ćwicz boso, w skarpetkach będziesz się ślizgać
 5. Załóż strój przylegający do ciała, bez suwaków i dekoracji, koszulka powinna mieć rękawy, najlepiej długie
 6. Na zajęcia przychodzi się z krótkimi paznokciami
 7. Uważnie słuchaj i wykonuj polecenia instruktora.
 8. Do wiązania włosów używaj tylko gumek.
 9. Nie przychodź na zajęcia z chorobami dermatologicznymi, ranami i innymi uszkodzeniami skóry, ryzykujesz pogorszenie sytuacji.
 10. Nie jedz i nie pij kawy ani napojów gazowanych na 3 godziny przed zajęciami.

§5. Przeciwwskazania do udziału w zajęciach Aerial jogi:

Jaskra: Ciąża: Menstruacja, Operacja przebyta w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Choroby serca, Przebyty zawał, Bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie, Niedawno odniesiony uraz głowy, Skłonność do omdlenia, Zawroty głowy: Osteoporoza, Zespół cieśni nadgarstka Zapalenie zatok przynosowych; Dyskopatia, Przepuklina rozworu przełykowego; Zapalenie stawów, Botox w ostatnich 6-ciu godzinach, Choroby układu nerwowego, Nadwaga (>90 kg)

§6. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, Kursant jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wzięcie udziału w zajęciach w Studio Nova Yoga jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnik zajęć potwierdza, że zapoznał się z nim, zrozumiał i akceptuje wszystkie warunki, a także zobowiązuje się je przestrzegać

 2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia Nova Yoga poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez Studio Nova Yoga

 3. Studio Nova Yoga zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy liczba zapisanych uczestników będzie mniejsza niż 3 osoby lub w sytuacjach losowych. Klub będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem o odwołaniu zajęć.

 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Studio Nova Yoga zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego prowadzącego zajęcia w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Uczestników.

 5. Studio Nova Yoga zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym i świątecznym.

 6. Grafik zajęć może ulec zmianie.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu. Studio Nova Yoga nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do Regulaminu. Jego naruszenie upoważnia Klub do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia.Wejście za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu studia. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

TOP